Podmienky

Všeobecné Obchodné Podmienky na poskytnutie zľavy z ceny

 

Poskytovateľ:    

IČO: 42362741
OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ BRATISLAVSKÉHO NOVÉHO MESTA
Sliačska 2
831 02  Bratislava – Nové Mesto

Zapísané ministerstvom vnútra                                               

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Poskytovateľ je Občianske Združenie, ktoré ponúka fyzickým a právnickým osobám na území Slovenskej republiky možnosť nadobudnúť právo, na základe ktorého si tieto osoby (ďalej len „záujemcovia“) môžu uplatniť zľavy z kúpnej ceny alebo iné výhody pri kúpe tovaru a služieb od právnických alebo fyzických osôb, ktoré predaj tovarov a služieb vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ktoré sú zmluvne zaviazané na poskytovanie zliav a iných výhod podľa tejto zmluvy. Záujemcovia nadobudnutie tohto práva preukazujú kartou s názvom „Karta Novomešťana“ (ďalej len „karta“),

2. Partner je osoba vykonávajúca predaj tovarov a poskytovanie služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ktorá sa zaregistrovala na stránke www.kartanovomestana.sk.

3. Platnosť kariet je 2 roky.

4. Počas obdobia 2. rokov sa partner zaväzuje spolupracovať s poskytovateľom v súlade s týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami.

 Čl. II
Predmet zmluvy

1. Partner sa zaväzuje poskytovať zľavu z kúpnej ceny tovarov ním predávaných a / alebo služieb ním poskytovaných vo výške uvedenej v registračnom formulári, a iné výhody osobám, ktoré preukážu, že sú držiteľmi platných kariet a to v prevádzkárňach a za podmienok uvedených v registračnom formulári.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť obchodné meno a adresy prevádzkární partnera, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, na svojej internetovej stránke. Poskytovateľ dodá partnerovi reklamné nálepky v počte kusov, ktorý sa rovná počtu prevádzkární partnera, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva. Partner je povinný tieto nálepky nalepiť na viditeľné miesto vo svojej prevádzke (najlepšie pri vchode do prevádzky), v prípade poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia už nalepenej nálepky je povinný bezodkladne požiadať poskytovateľa o novú nálepku a tú po jej dodaní nalepiť na vyššie uvedené miesto.

3. Ak partner poskytuje tovar alebo, služby na svojej internetovej stránke, je na nej povinný umiestniť logo karty Novomešťana, ktoré je k dispozícii na stránke http://www.kartanovomestana.sk/wp-content/uploads/2014/05/miniatura.png

Čl. III
Skončenie spolupráce medzi partnerom a poskytovateľom

1. Partner môže spoluprácu ukončiť doručením písomnej výpovede poskytovateľovi s výpovednou lehotou tri mesiace, okrem prípadu, keď spoluprácu vypovie z dôvodu zrušenia všetkých jeho prevádzkární, ktorách sa spolupráca medzi partnerom a poskytovateľom týka.

2. Poskytovateľ môže spoluprácu ukončiť, a to s jednomesačnou výpovednou lehotou.  V prípade porušenia všeobecných obchodných podmienok zo strany partnera voči klientom  Poskytovateľa s okamžitou výpovednou lehotou. Za písomné doručenie sa považuje i doručenie emailom druhej zmluvnej strane.

3. Po skončení spolupráce sa partner zaväzuje odstrániť reklamnú nálepku a ostatné propagačné predmety poskytovateľa zo svojich prevádzkární a poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť všetky informácie o partnerovi zo svojej internetovej stránky.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

1. Partner prehlasuje, že Všeobecným Obchodným Podmienkam porozumel a na znak súhlasu s ním, ich v súlade so svojou slobodnou volou akceptuje.